Strona główna - Fizyka w gimnazjum wzory,teoria,definiecje,zasady

FIZYKA GIMNAZJUM I PODSTAWÓWCE
Przejdź do treści
Fizyka nie jest ani łatwa, ani trudna, ona jest potrzebna.

Witam na stronie poświęconej w całości takiej dziedzinie nauki jaką jest fizyka.
Obejmuje ona zakres szkoły gimnazjum, gdzie starałem się przedstawić kompendium wiedzy, które ułatwi zrozumienie poszczególnych zagadnień. Mam nadzieję, że strona przyczyni się do zrozumienia materiału obejmującego zakres nauczania fizyki w gimnazjum i pozwoli na kontynuację nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.
Zagadnienia teoretyczne znajdują się w menu serwisu który starałem się zrobić w jak najprostszej formie aby ich wyszukiwanie
nie sprawiało problemów.

JEDNOSTKI PODSTAWOWE UKŁADU SI

Trzy najważniejsze jednostki układu SI to metr, kilogram i sekunda.

Inne jednostki układu SI staramy się zapisać za ich pomocą i dlatego niekiedy mówimy o układzie MKS.

Każda jednostka układu SI ma swoją definicję.

Definicje jednostek układu SI

Metr(1m) to odległość, którą przebywa światło w próżni w czasie 1/299792458 sekundy (przelicznikiem jest prędkość światła).

Kilogram(1kg) to masa wzorca tej jednostki masy przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar w Sevres pod Paryżem. Wzorzec ten jest wykonany ze stopu dwóch metali szlachetnych, platyny i irydu. Wyjmuje się go jedynie wtedy gdy należy sprawdzić wzorce wtórne, przechowywane w różnych krajach.

Sekunda(1s) to czas równy 9 192 631 770 okresów promieniowania odpowiadającego przejściu między dwoma nadsubtelnymi poziomami stanu podstawowego atomu cezu 133, w warunkach pomiaru dokonanego na poziomie morza. Wartość liczbowa w tej definicji została dobrana tak, aby sekunda w układzie SI trwała tyle samo, co sekunda, którą wcześniej zdefiniowali astronomowie jako 1/86400 doby.

Amper(1A) stały prąd elektryczny o natężeniu 1 A jest prądem, który płynąc w dwóch równoległych, prostoliniowych, nieskończenie długich przewodach o znikomo małym przekroju kołowym, umieszczonych w próżni w odległości 1 m od siebie, spowodowałby wzajemne oddziaływanie przewodów na siebie z siłą równą 2·10-7 N na każdy metr długości przewodu.

Kelvin(1K) to 1/237,16 temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody. Punkt potrójny wody odpowiada temperaturze +0,01stopnia Celsjusza. Jest to jedyna temperatura, w której można mieć obok siebie w stanie równowagi lód, wodę ciekłą i parę wodną.

Mol(1mol) to ilość materii występująca, gdy liczba cząsteczek jest równa liczbie atomów zawartych w masie 0,012 kg czystego izotopu węgla  ( Jak ustalono, tych cząstek jest mniej więcej (6,02214129 ± 0,00000027) ×liczba Avogadra , ale ta wartość liczbowa nie wchodzi w skład definicji mola).

Do jednostek podstawowych zalicza się jeszcze kandelę (jednostka światłości, czyli ilość światła). Ważne , są też radian i steradian (jednostki kąta płaskiego i bryłowego). W gimnazjum nie musisz ich znać.

Stałe fizyczne
Nazwa
Symbol
Wartość
Ładunek elementarny (elektronu)
e
1,602 · 10-19C
Temperatura wrzenia wody
tw
100 °C
Temperatura wrzenia etanolu
tw
78,4 °C
Temperatura topnienia żelaza
tt
1535 °C
Temperatura topnienia wolframu
tt
3350 °C
Przyspieszenie ziemskie
g
ok. 10 m/s2
Szybkość światła w próżni
c
ok. 300 000 000 m/s
Szybkość dźwięku w powietrzu
v
ok. 340 m/s
Temperatura krzepnięcia wody
tk
0 °C  (ok. 273 K)
Gęstość wody
r (ro nie p)
1000 kg/m3
Napięcie w sieci   (to nie jest stała fiz. ale warto znać)
Uok. 230 V
Masa elektronu
me
9,1094 · 10-31 kg
Pierwsza prędkość kosmiczna
vI
7,91 km/s
Druga prędkość kosmiczna
vII
11,19 km/s
Jednostka astronomiczna
j.a
ok. 150 000 000 km
Promień Ziemi
rz
ok. 6 400 km
Stała grawitacji
G
6,672 · 10-11 Nm2/kg2
Ciepło właściwe wody
cw
ok. 4200 J/kg·K
Ciepło topnienia lodu
ct
ok. 340 000 J/kg
COPYRIGHT © FIZYKA W GIMNAZJUM
19.06.2019r Koniec roku szkolnego pozostało...
01.09.2019r Początek roku szkolnego pozostało...
Wróć do spisu treści